Upravit stránku

V súčasnej dobe stavebné technológie využívajúce drevo ako statický materiál v stavebných konštrukciách zažívajú nevídaný rozvoj. Je to dané organizáciou a rýchlosťou výstavby, kvalitatívnymi parametrami (predovšetkým energetickými) a relatívne vysokou spoľahlivosťou dodávky.

Je pochopiteľné, že sa s týmto rozvojom vynára otázka: „Spozná drevo, ako stavebný materiál, svoj ďalší rozvoj v rámci stavebných technológií?“ Pre odpoveď na túto otázku je dobré sa zoznámiť so všetkými inovačnými programami, ktoré sú v tejto oblasti v rámci ČR aktívne.

Aktívne inovačné programy v ČR

Zásadné vývojové aktivity sú sústredené na pracovisku ČVUT UCEEB v Buštěhradě. Vedľa tohto pracoviska vybudoval Národný drevársky klaster inovačné centrum v areáli stavebnej fakulty VŠB v Ostrave. Bohužiaľ súčasný záujem vedenia fakulty sa neuberá týmto smerom a aktivity tohoto pracoviska sú využívané pre programy v rámci UCEEB.

Programy, ktoré sú v túto chvíľu aktívne, sú zamerané na využitie dreva v rámci Smart region a Smart home. Ide o využitie dreva v konštrukciách nulových domov so zameraním na viacpodlažnú výstavbu. Hľadajú sa cesty v efektívnej spolupráci s inými stavebnými technológiami, z ktorých je v tento moment najviac rozvíjaná problematika kombinovaných konštrukcií dreva a betónu. Na testovacích objektoch sa sledujú nie len statické a konštrukčné parametre dreva v reálnych podmienkach, ale aj zaťaženie vnútorného prostredia a chovanie konštrukcií domov pri bežnom každodennom živote.

Program s najväčším rozsahom je program financovaný TAČR č. TE02000077 Centrum kompetencií - Smart region. Tento program sleduje optimalizáciu vybraných regiónov z hľadiska kompletnej záťaže životného prostredia, energetického, odpadového a vodného hospodárstva na danú oblasť. Drevo tu zohráva úlohu základného stavebného materiálu. Úloha dreva má v tomto projekte medzinárodný presah a dosiahnuté výsledky získali medzinárodné ocenenia.

Ďalším projektom, ktorý v túto chvíľu beží, je európsky projekt MORE CONNECT, ktorý združuje aktivity ôsmich európskych zemí v oblasti zatepľovacích panelov, a je zameraný predovšetkým na rekonštrukciu existujúceho bytového fondu západnej Európy. Táto problematika má v rámci stratégií komisie EU absolútnu prioritu. Len v Holandsku je na rekonštrukciu pripravených 2,5 miliónov bytových jednotiek.

Projektom, ktorý prináša do praxe spoluprácu dreva a betónu, je projekt FV10685 „Flexibilný stavebný systém, ktorý je postavený na využití dreva a vysokohodnotného betónu pre energeticky efektívne domy“. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť flexibilný stavebný systém pre výstavbu bytových domov novej generácie synergicky využívajúci výhod ľahkých nenosných konštrukcií využívajúcich drevo a subtílne nosné konštrukcie vychádzajúce z vysokohodnotného betónu za maximálneho využitia presnej prefabrikácie pomocou pokročilých výrobných technológií.

Na predchádzajúci projekt nadväzuje projekt TAČR 2016TH02030797 „Environmentálne šetrné resilientné bytové domy“. Cieľom projektu je vyvinúť metodiku hodnotenia pre adaptívne a resilientné ekologické bytové domy a navrhnúť vzorové riešenie nízkouhlíkového resilientného bytového domu v dvoch variáciách.

Posledným aktívnym projektom je projekt TAČR 2016TH0202792 „Vývoj metodiky stanovenia teplotne – optimalizovaných parametrov obytných drevených stavebných konštrukcií z pohľadu kvality vnútorného prostredia, zníženia energetickej náročnosti a environmentálnych faktorov budov v nadväznosti na zníženie skleníkových plynov“. Cieľom tohto projektu bude diagnostika teplotne technických vlastností drevených konštrukcií a vnútorného prostredia za daných okrajových podmienok v rozdielnych teplotných lokalitách na území Českej republiky a na základe nameraných dát a ich analýzy bude stanovená optimalizácia hrúbky tepelného plášťa z pohľadu jeho nákladovosti, energetickej úspory a to za dodržania kvality vnútorného prostredia pre vytvorenie tepelnej, vlhkostnej a psychologickej pohody užívateľov. Na tomto projekte sa podieľa poľnohospodárska univerzita v Suchdole a pracovisko elektrotechnickej fakulty ČVUT.